شناسایی و درک نیاز مشتریان موبایل

درک نیاز مشتری

درک نیاز مشتری

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎلی روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎنی هرچه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ می ﻛﻨﻨﺪ ، یکی از اﻳﻦ روﺷﻬﺎی ﻧﻮﻳﻦ بانکداری از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه است . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻی ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و دﺳﺘﺮسی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﮕﺎنی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮده ، ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ سرمایه ﮔﺬارﻳﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﻮﺑﺎﻳلی ، ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺮخ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ اﺑﺰار از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن می ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﻣﺮور ادﺑﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻫﻤﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ادراکی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑانکی ﻣﺤﺮز میﮔﺮدد . ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎیی وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی روش ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﻮﺑﺎﻳلی و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ادارکی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ، ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮمی ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭘﮋوﻫشی انجام شده است و ﻧﺘﺎﻳﺞ تحقیقات ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ادراکی ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎنی ، ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻ ، شخصی ﺑﻮدن و ﻫﻤﺮاه همیشگی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد میﺑﺎﺷﺪ .

با بکار گیری خدمات و سرویس های بانکی اهمیت اعتماد مشتریان به استفاده از خدمات بانکی محرز و بر همین اساس با شناسایی ویژگیهای روش بانکداری الکترونیکی و تاثیر آن بر اعتماد مشتریان، نتايج بدست آمده نشان می دهد كه متغیر های امنیت، کاربرپسندی، سودمندی، سهولت ادراکی و آگاهی دهندگی اهمیت زیادی بر اعتماد مشتریان دارد.