ماموریت شرکت کیش سل پارس

ماموریت ما

ماموریت این شرکت ارائه سرویس های پایه و ارزش افزوده در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از امکانات شبکه دسترسی اپراتورهای موبایل ( MNO ) در قالب مجوز Full MVNO  و همچنین اپراتورهای ثابت  ( FCP )  در قالب مجوز SERVCO  از سازمان تنظیم مقررات می باشد.