تیم اجرایی در شرکت کیش سل پارس

تیم اجرایی در شرکت کیش سل پارس

آقای سید هوشنگ مرتضوی

گروه مشاورین

امیر اهرابی

مجید غلامی

حسین طائب

شهروز صادقی

لیلا عبادیان

مجید غلامی

ابراهیم قادری